maandag 13 december 2021

Het opzetten van cultuurbeleid in het PO wordt al veelvuldig uitgevoerd. Nu is Westland Cultuurweb met diverse VO scholen voortvarend in gesprek om ook met hen een beleidsplan op te stellen. In het VO zijn verschillende kunstvakdocenten werkzaam. Op de ene school werkt zo’n divers team van docenten beeldende vorming, muziek of dans heel goed samen. Op een andere school verloopt het wat moeizamer en in weer andere scholen missen kunstvakdocenten draagvlak binnen de school voor hun vak. Maar ook op scholen waar cultuur belangrijk is, ziet men de noodzaak om hun visie en activiteiten te borgen.

Wat zijn de voordelen?
Bij het opzetten van cultuurbeleid gaan twee belangrijke zaken hand in hand. Enerzijds betreft dit het eigen maken en bewust worden van de rol en taken van de interne cultuur coördinator (icc’er). Anderzijds betreft dit het schrijven van een cultuurbeleidsplan waarbij een visie op kunst- en cultuureducatie geformuleerd/vastgelegd wordt. Vanuit een heldere beginsituatie worden er actiepunten op papier gezet om bij de gewenste situatie te komen op korte en lange termijn.

Een cultuurbeleidsplan sluit altijd aan bij de algemene visie van de school. De icc’er bespreekt met de directie en de vaksectie wat de visie op cultuureducatie is en welke leerlijnen en activiteiten daarbij horen. Kortom een praktisch beleidsplan met een helder actieplan, zodat cultuureducatie ingebed is in de school en niet gebonden is aan één of twee enthousiaste docenten.

Gedurende ongeveer een half jaar begeleidt de cultuurcoach VO van Westland Cultuurweb in zeven sessies van 2 uur de icc’er en/of vaksectie. De beginsituatie per school zal verschillen, daarom wordt in samenspraak met de school besproken wat er precies nodig is om het einddoel te bereiken en wat de duur van het traject zal zijn. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Westland Cultuurweb heeft hierin een ondersteunende en adviserende rol. Het begeleiden van scholen in het schrijven en uitvoeren van hun cultuureducatievisie hoort bij de doelstellingen van CMK3.

Wil je meer weten over het cultuurbeleidsplan, neem dan contact op met Ilona rozenboom, irozenboom@westlandcultuurweb.nl of Bernadette Lieffering blieffering@westlandcultuurweb.nl.

Wil je meer weten over ICC training VO, klik hier.

Voor informatie over CMK3: klik hier.