Westland Cultuurweb is op zoek naar projecten die kunnen bijdragen aan de diversiteit en het bereik van cultuureducatie in de vrije tijd. Sinds onze oprichting zijn wij verantwoordelijk voor de inkoop van buitenschoolse cultuureducatie in de gemeente Westland. Voor het seizoen 2022-2023 hebben we budget beschikbaar om, naast de structurele inkoop, enkele projecten in te kopen.

 
Culturele organisaties en cultuurmakers kunnen t/m dinsdag 31 mei a.s. een voorstel indienen voor projecten die de diversiteit van het huidige buitenschoolse aanbod vergroten. Deze kunnen van augustus 2022 t/m juli 2023 worden uitgevoerd. De visie van Cultuurweb gaat uit van de culturele levensloop die kinderen en jongeren tot 21 jaar kunnen doormaken: van kennismaken en oriënteren naar verdiepen en excelleren.

Wat momenteel in het Westlandse landschap in ieder geval stimulans verdient is:

 • Aanbod op het gebied van beeldende kunst buiten Naaldwijk en voor jongeren.
 • Aanbod op het gebied van schrijven en creatieve taal.
 • Aanbod op het gebied van verbindende popmuziekactiviteiten.
 • Aanbod waarin reguliere en specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking, samen en dus inclusief cultuureducatie volgen.
 • Multidisciplinaire community-art programma’s.
 • Vernieuwende activiteiten om instroom bij harmonieverenigingen te vergroten.
 • Programmering in de schoolvakantieweken.

Laat bovenstaande voorstellen je creativiteit niet remmen: als je andere kansen ziet die bijdragen aan de diversiteit van het huidige aanbod, staan wij daar zeker voor open.

Beoordelingscriteria

Cultuurweb beoordeelt de voorstellen op basis van de volgende criteria: diversiteit, kwaliteit, bereik, marktconforme prijs en spreiding.

 • Diversiteit: De mate waarin het voorstel bijdraagt aan de diversiteit van beschikbaar aanbod in het Westland. Dit criterium hangt samen met het totaal aan ingediende voorstellen en de huidige infrastructuur binnen de gemeente. In het voorstel wordt aandacht besteed aan welke bijdrage het voorstel levert aan het totale aanbod in het Westland. Daarbij wordt ook aangetoond dat er animo voor het aanbod is.
 • Bereik: De hoeveelheid kinderen en jongeren die met het aanbod worden bereikt. Dit criterium wordt in evenwicht met duur, intensiteit en gevraagde inkoopprijs beoordeeld.
 • Kwaliteit: De mate waarin wordt aangetoond dat het aanbod over hoge kwaliteit zal beschikken. In het voorstel wordt onderbouwd welke kwaliteit er zal worden geleverd. Cultuurweb hanteert in ieder geval de volgende kwaliteitseisen:
  • Aanbieders beschikken over een geldig diploma in kunst- en/of cultuureducatie of hebben aantoonbaar ruime ervaring in het geven van kunstlessen aan leerlingen tot 21 jaar.
  • Aanbieders beschikken over een verklaring omtrent gedrag met betrekking tot onderwijs en educatie aan leerlingen tot 21 jaar.
 • Marktconform: De marktconformiteit van het voorstel wordt op drie punten beoordeeld:
  • De prijs voor cursist/klant is marktconform (in overeenstemming met vergelijkbare aanbieders in de provincie).
  • De prijs voor de docent is marktconform (in overeenstemming met de CAO Kunsteducatie of vanuit deze CAO omgerekend naar zzp-tarieven).
  • De inkoopprijs voor Cultuurweb is marktconform. Hierbij wordt met name gekeken naar de verhouding tussen directe en indirecte kosten.
 • Spreiding: In samenhang wordt bekeken of de ontvangen voorstellen en het bestaande aanbod zorgen voor een redelijke spreiding over de gemeente Westland.

Wil je meer weten over de procedure?

Voorstellen kunnen t/m dinsdag 31 mei 2022 worden ingediend door een projectplan vergezeld van een offerte op te sturen naar directeur-bestuurder Ilona Rozenboom via irozenboom@westlandcultuurweb.nl. Het projectplan bevat in ieder geval de volgende elementen:

 • Een inhoudelijke omschrijving van het aanbod inclusief een beoogd bereik en spreiding.
 • Onderbouwing van de bijdrage aan de diversiteit en het animo voor het aanbod.
 • Een omschrijving van de kwaliteit die zal worden geleverd.
 • Een onderbouwing van de offerte op marktconformiteit.

Voor de offerte dient deze modelofferte te worden gebruikt.

Voor advies en ondersteuning bij het voorstel kan contact worden opgenomen met Ilona Rozenboom. In juni 2022 zullen de voorstellen beoordeeld worden en kunnen aanbieders eventueel de kans krijgen hun voorstel op onderdelen te herzien. De contracten worden in juli 2022 gesloten. Het aanbod kan van augustus 2022 t/m juli 2023 worden uitgevoerd. 

De gehele Inkoopnotitie projecten 2022-2023 buitenschoolse cultuureducatie Westland is hier in te zien.